USD | CHF

USDCHF kiểm tra hỗ trợ của kênh – Phân tích – 09-10-2019

USDCHF kiểm tra hỗ trợ của kênh – Phân tích – 09-10-2019

Cặp USDCHF đã thử nghiệm đường hỗ trợ của kênh tăng trong ngày và giữ sự ổn định của nó bên trong nó, vì EMA50 đáp ứng hỗ trợ này để tăng thêm sức mạnh cho nó, trong khi stochastic đạt đến các khu vực bán quá mức. Do đó, các yếu tố này khuyến khích chúng tôi tiếp tục đề xuất xu hướng tăng chính, …